за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Одит на информационни системи

Одит на информационните ресурси и тяхното управление може да се извършва с оглед нуждите на конкретната организация като резултатите се използват за оптимизация на ИТ ресурсите, попаднали в обхвата на одита. Резултатите се оформят в одитен доклад, който се представя на ръководството на организацията.

Целите на одита се изразяват в получаване на достатъчно и адекватни констатации за формиране на мнение относно наличните ИТ ресурси в организацията.В общия случай могат да бъдат очертани следните целеви задачи:
 • Предоставяне на обосновано мнение и уверение на ръководството на организацията, относно действието на установената контролна среда във връзка с печатна дейност и нейното управление;
 • Идентифициране на съществуващи или потенциални слабости в контролната среда;
 • Конкретизиране на рисковете, произтичащи от тези слабости;
 • Препоръки за корективни действия, които следва да бъдат предприети.
Одита на информационните ресурси и тяхното управление в организацията се извършва от одитен екип на Инфинити ООД. Нашият одит е ангажимент за изразяване на КОНСТАТАЦИИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ по извършвания одитен план.

Одитът се планира и провежда така, че да проследи наличието на:
 • Процедури за управление и контрол на ИТ ресурсите;
 • Адекватност на ИТ ресурсите спрямо нуждите на организацията;
 • Информираност за ресурсна обезпеченост в организацията;
 • Правила и процедури за непрекъсваемост на работния процес, зависещ от използваното ИТ оборудване;
 • Правила и процедури за избор на доставчици и за навременност на доставките.

Одитният доклад включва:
 • Констатации
 • Изводи
 • Препоръки
 • Предоставяне на изходна информация към мениджмънта на организацията, подпомагаща за определянето на:
- TCO (Total Cost of Ownership) - общата цена на притежание;
- Opportunity Cost – разходите, които биха могли да се спестят при наличието на съответните оптимизиращи процедури.

Ползи :

Ползата от извършване на одит на информационните ресурси и тяхното управление е установяването на ефективността на текущите контролни процедури и функции, както и на възможностите за тяхното подобряване.

Препоръките от одита са целево управленско средство за извършване на промени в организацията. Те косвено спомагат и за постигане на корпоративните цели.

Ползите от одита за ръководството са, че получават в навременен, стегнат, балансиран и точен вид основните проблеми и рискове, както и препоръки за конкретни последващи действия.
  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development